16 June, 2024

Pollinator effectiveness and pollination dependency of bilberry (Vaccinium myrtillus) in Swedish hemi-boreal forests

Left: Study site (© O. Bartholomée) Right: Bombus pascuorum on a bilberry twig (© L. Kendall)

by Bartholomée, Björnberg et al.

Bilberry – the wild blueberry (Vaccinium myrtillus) – is a culturally and economically important species for human societies. It is present in numerous ecosystems in the Northern hemisphere, from the understory of (hemi-)boreal forests to alpine ecosystems and tundra. However, the intensification of forest management – with the aim of increasing wood production – is both degrading bilberry habitats and has negative impacts on biodiversity, including beneficial insects such as pollinators. Bilberry fruits provide food for several animals, such as bears and capercaillies. This fruit production is, however, dependent on insect pollination and little is known about the identity of pollinators to bilberry, and which contribute the most to pollination. Thus, in hemi-boreal forests of Southern Sweden, we monitored the bilberry pollinator community and measured how effective different pollinator species were. We also assessed pollen limitation in fruit production, by comparing the number of fruits that developed from flowers with, or without pollination. The bilberry pollinator community was dominated by bumblebees, solitary bees, and hoverflies. Bumblebees were the most important pollinators due to their high abundance and effectiveness as pollinators. Andrena solitary bees and hoverflies, to a lesser extent, also contributed to bilberry pollination. In an experiment with netted flowers, we found that only 40% of flowers open to pollination produced fruits while none of the flowers closed to pollination set fruit, confirming that bilberry is strongly dependent on insect pollinators for fruit production Therefore, bilberry supports a diverse community of pollinators essential for berry production. Given the importance of bilberry for pollinators, frugivores, and human society, its protection within the forest understory should be considered in forest management decisions.

Read the schientific publication in JPE 

Swedish version

Det vilda blåbäret (Vaccinium myrtillus) är en kulturellt och ekonomiskt viktig art för mänskliga samhällen. Den finns i många ekosystem på norra halvklotet, från undervegetationen i (hemi-)boreala skogar till alpina ekosystem och tundra. Intensifieringen av skogsskötseln – med syftet att öka virkesproduktionen – försämrar blåbärets livsmiljö men har också negativa effekter på den biologiska mångfalden, inklusive nytto-insekter som pollinatörer. Blåbärets frukter ger mat åt flera djur, som björn och tjäder. Denna fruktproduktion är dock beroende av insektspollinering och vi vet relativt lite om identiteten hos blåbärets pollinatörer, och vilka som bidrar mest till pollineringen. I (hemi-)boreala skogar i södra Sverige övervakade vi därför pollinatörsamhället hos blåbär och mätte hur effektiva olika arter var. Vi bedömde också pollenbegränsning för fruktproduktion genom att jämföra antalet frukter som utvecklades från blommor med eller utan pollinering. Pollinatorsamhället dominerades av humlor, solitära bin och blomflugor. Humlor var de viktigaste pollinatörerna på grund av deras stora antal och effektivitet som pollinatörer. Andrena solitära bin och blomflugor bidrog också till pollineringen av blåbär, men i mindre utsträckning. I ett experiment med blommor inneslutna i nät kunde vi visa att endast 40% av blommorna öppna för pollinering producerade frukt medan ingen av blommorna i nät satte frukt, vilket bekräftar att blåbär är starkt beroende av insektspollinatörer för fruktproduktion. Därför stöder blåbär en bred grupp av pollinatörer som är avgörande för bärproduktion. Med tanke på vikten av blåbär för pollinatörer, fruktätare och det mänskliga samhället, bör dess skydd i skogens undervegetation beaktas i skogsförvaltningsbeslut.

 

No comments:

Post a Comment